Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ


FIRST CONTACT SERVICE ILETIŞIM HIZMETLERI A.Ş (kısaca “FIRST CONTACT SERVICE”) olarak, çağrı merkezi ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda çağrı merkezimizde ve web sitelerimizde temin edilen “Çağrı Merkezi Ses Kayıtları, Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, işlem güvenliği bilgileri, satın alma iş ve işlemlerinize ilişkin müşteri işlem bilgileri, satın alınan mal veya hizmete ve hizmetle ilgili kişilere ilişkin bilgiler” gibi kişisel verileriniz hizmet sağlama süreçlerinin yönetilmesi ve sonuçlandırılması, şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, BTK mevzuatı gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması gibi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız ’da belirttiğimiz amaçlar için işlenmektedir. Ayrıca iletişim bilgileriniz, açık rızanıza bağlı olarak kampanya bilgilendirme/pazarlama amaçlı olarak da işlenmektedir.

Başlıca veri işleme amaçlarımız şunlardır:
• Müşteriden gelen mal veya hizmet taleplerinin yönetilmesi ve sonuçlandırılması,
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
• Şirket Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
• Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
• İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
• Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
• Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
• Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
• Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

FIRST CONTACT SERVICE kişisel verilerinizi iş ortaklığı yapılan ve hizmet verilen çağrı merkezi hizmet sağlayıcıları veya satın alıma konu mal veya hizmete ilişkin şirketler gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak paylaşmaktadır. Ayrıca verileriniz, FIRST CONTACT SERVICE ‘ın yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Veri sahibi (ilgili kişi) olarak FIRST CONTACT SERVICE ‘e başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; FIRST CONTACT SERVICE merkez ofisinden veya https://www.firstcontactservice.com/ web sitesinden erişebileceğiniz “İletişim Formu”, ve FIRST CONTACT SERVICE resmi e-mail adresi kvkk@firstcontactservice.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz

Detaylı bilgiyi https://www.firstcontactservice.com/ adlı web sitemizde yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı” inceleyerek öğrenebilirsiniz.