Kişisel Verilerin Korunması

FIRST CONTACT SERVICE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİ BİLGİ TALEP FORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU YÖNETİM PROSEDÜRÜ

GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

KVKK BAŞVURU ŞİKAYET İNFOGRAMI

Kişisel verisini işlediği Veri Sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüğü bulunan FIRST CONTACT SERVICE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.(“Şirket”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla verilerinizi işliyoruz. Şirket bilgileri şu şekildedir:

Adres :Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok No.4/542 Sarıyer, İstanbul

Telefon :+850 480 9085

E-posta :kvkk@firstcontactservice.com

Mersis No :0386-0952-9040-0001

İTO Sicil No :357657

Veri Sorumlusu’nun web sitesini ziyaretiniz sırasında, tarafınızca iletişim formunun doldurulması halinde, size ait kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız
İletişim bilgileriniz: E-posta adresiniz, telefonu numaranız,
İşlem güvenliği: IP adresi bilgileriniz,
Pazarlama: Çerez kayıtlarınız.

Yukarıda yer verilen kişisel veri kategorileri haricinde, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla doğrudan tarafınızdan sağlanan diğer kişisel verilerin elde edilmesi söz konusu olabilecektir (örn. İletişim formu aracılığı ile tarafımıza kişisel veri iletmiş olmanız).
Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca; bir kısım kişisel verileriniz ise fiziki ziyaretleriniz sırasında yapılan kamera, ses ve görüntü kayıtları ile temin edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yazılı, sözlü olarak ya da elektronik ortamda her türlü yöntemle toplanabileceği gibi, aşağıdaki yöntemlere başvurulmak suretiyle de elde edilmektedir:

Web sitesi iletişim formu,
Çağrı merkezi aracılığıyla rızanız dahilinde kişisel verileriniz toplanabilecektir (halihazırda şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezi kayıtları işlenmemekte, arşivlenmemektedir)
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;

a. Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek,
b. Bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması
c. İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,
d. Şirket çalışanları için iş akdi veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
e. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
f. Proje yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrası
g. Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,
h. Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
i. Şirket açık pozisyonlara uygun personel istihdamının sağlanması,
j. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
k. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
l. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
m. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
Veri Sorumlusu Şirket tarafından kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyle sınırlı olarak saklanmakta; kişisel verilerin saklanma sürelerinde ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri dikkate alınmaktadır. Öyle ki, bu süre sonunda kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz Şirket ile kurulan ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin yasal zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin saklanma ve imha süreleri,FIRST CONTACT SERVICE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Politkası’nda ayrıca detaylandırılmıştır.
Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere:

Şirket personel ve yetkilileri,
Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar,
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
Ürün/hizmet konularında hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara,
Hizmetleri ifa edebilmek amacı ile ticari ilişki içinde bulunduğumuz diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında Veri Sahibi olarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
Düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği konuyla ilgili her türlü taleplerinizi, aşağıda belirtilen Klinik adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), mobil imza ya da bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Başvuruda başvuru sahibinin kimliğinden şüphe duyulması halinde başvuranın hak sahibi olduğunun teyit edilmesi için sizinle telefon ya da başka yollarla iletişime geçmemiz söz konusu olabilecektir.

FIRST CONTACT SERVICE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Adres : Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok No.4/542 Sarıyer, İstanbul
E-posta : kvkk@firstcontactservice.com

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Kabul ediyorum